Tarihte Bugün
 • 25.03.1912 Türk Ocakları’nın Kuruluşu
 • 25.03.2009 Muhsin Yazıcıoğlu’nun Vefatı

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI

GENÇLİK KOLLARI

VII. GENÇLİK KURULTAYI

“21. Yüzyılda Türk Dünyasının Medeniyet Ufku”

04 – 05 Mayıs 2019, ESKİŞEHİR

 

Amaç: Türk dünyasının mevcut sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması ve tartışılması temel amaçtır.

Kapsam: Kurultayda sunulacak bildiriler Coğrafya, Çevre, Dil ve Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Mimarlık, Sağlık, Sanat, Sosyoloji, Tarım, Tarih gibi alanlara ait olmak üzere Türk Dünyasının asrımızdaki sorunları, bu sorunlara çözüm önerileri ve Türk dünyasının geleceğini konu edinen içerikler odağında hazırlanmalıdır. Kurultayın ana temasıTürk Dünyasının asrımızdaki sorunları, bu sorunlara çözüm önerileri ve Türk dünyasının geleceği” olduğundan bu hususları konu edinmeyen bildiri başvuruları kabul edilmeyecektir.

Önemli Tarihler:

  1. Kurultay Duyurusu: 26 Şubat 2019
  2. Bildiri Özetlerinin Gönderileceği Son Tarih: 14 Nisan 2019
  3. Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 21 Nisan 2019
  4. Kurultay Programının İlanı: 25 Nisan 2018
  5. Kurultay Tarihleri: 4 – 5 Mayıs 2019
  6. Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi: 31 Mayıs 2019

 

Başvuru Şekli: EK-1’deki Başvuru Formu doldurulduktan sonra 14 Nisan 2019 tarihine kadar millimefkuremektebieskisehir@gmail.com adresine bildiri özeti ile birlikte gönderilmelidir. Bildiri özetleri amaç, yöntem, kapsam, yararlanılan kaynaklar, muhtemel bulgular gibi hususları içine alacak şekilde en az 200, en fazla 400 kelime olarak hazırlanmalıdır. Bilim Kurulu’nun uygun gördüğü bildiri özetleri ilan edilecektir.

Ulaşım ve Konaklama: Eskişehir’e geliş ve dönüş masrafları katılımcılara, kurultay süresince konaklama ve yemek giderleri Eskişehir Türk Ocağı’na aittir.

Bildiri Tam Metinleri: Tam metinlerin yazımında EK-2’deki kurallara uyulmalıdır. Kurultay sonrasında gönderilen bildiri tam metinleri Bilim Kurulu tarafından incelenecek, uygun görülenler e-kitap olarak yayımlanacaktır.

 

İletişim:

Adres: Eskişehir Türk Ocağı, Dede Mahallesi, Sivrioğlu Sokak, Nu: 2, Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Tel: 0222.221.41.41

0531.783.62.65

E-posta: millimefkuremektebieskisehir@gmail.com

 

 

 

EK-1: VII. GENÇLİK KURULTAYI BAŞVURU FORMU

(Başvuru formunun 14 Nisan 2019 tarihine kadar millimefkuremektebieskisehir@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.)

Adı

 

Soyadı

 

Doğum Yeri

 

Doğum Tarihi

 

Üniversitesi

 

Fakültesi

 

Bölümü

 

Mezun Olup Olmadığı (X ile işaretleyiniz)

 Mezun (     )                                   Öğrenci (     )

Mezun ise Mezuniyet Yılı

 

Çalışıyor ise Mesleği

 

Adresi

 

Telefonu (cep, iş)

 

El-mek adresi

 

Bildiri Başlığı

 

Bildiri Özeti (En az 200, en fazla 400 kelime)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2: BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Genel Kurallar

1. İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır.

2. Makale, “Microsoft Word” programında 11 punto ile ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

3. Yazı karakteri Times New Roman olmalıdır.

4. Paragraf girintileri için 0,8 cm boşluk bırakılmalıdır.

5. Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına 12nk aralık bıraktıktan sonra 10 punto ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. (*) işareti ile sayfanın altına unvan, adres ve e-posta bilgileri 9 punto olarak verilmelidir.

6. Metinden bağımsız olarak 200- 300 kelime arasında özet ile anahtar kelimeler bulunmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 4, en çok 8 anahtar kelime verilmelidir. Özetin devamında desteklenen yabancı dillerde (İngilizce, Rusça ve Farsça) bildirinin adı, Abstract (Özet) ve Keywords (Anahtar Kelimeler) yer almalıdır.

7. Ana başlıklar büyük harflerle; ara ve alt başlıklar ise ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

 

Alıntılar

1. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilmelidir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

2. Alıntılar 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden ve sol taraftan 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde 1 punto küçük yazılmalıdır.

 

Dipnotlar

1. 9 punto ile tek satır aralığında ve aynı yazı karakterinde yazılmalıdır.

2. Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler, ansiklopedi veya dergi adları) italik olmalı ve sırasıyla yazarın adı, soyadı, kaynağın adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

 

Örnek:

- Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1984, s. 88.

3. Dipnotlardaki makale veya ansiklopedi madde isimleri tırnak içinde düz, süreli yayın veya ansiklopedi ismi ise italik yazılmalıdır.

4. Dipnotlardaki makale ve ansiklopedi maddeleri için sırasıyla yazarın adı ve soyadı, makalenin adı, süreli yayın sayısı/cilt sayısı, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnekler:

- W. Eberhard, “Orta Asya’da At Cinsleri ve Beygir Yetiştirme Hakkında Malumat”, Ülkü, S. 16/92, Ankara 1940, s. 162.

- Ömer Faruk Akün, “Mehmed Fuad Köprülü” İslam Ansiklopedisi, C. 28, İstanbul 2013, s. 473.

5. Dipnottaki bildiri isimleri tırnak içinde düz, bilimsel etkinliğin adı ise italik yazılmalıdır. Ve sırasıyla yazarın soyadı ve adı, bildirinin başlığı, kongre/sempozyum vb. etkinliğin adı, etkinliğin düzenlendiği yer ve tarih, editörün adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa aralığı yazılacaktır.

Örnek:

-C. V. Uygur, “Dul (Tul) Kelimesine Dair”, XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, C. I, İstanbul 2015, s. 187-200.

6. İkiden fazla yazarlı kaynaklar için ilk iki yazarın adı belirtilmeli, diğerleri için vd. harfleri kullanılmalıdır. Ancak kaynakçada bütün yazarların isimleri yer almalıdır.

Örnek:

- Han Hanedanlığı Tarihi, çev. Ayşe Onat, Sema Orsoy, Konuralp Ercilasun, TTK Basımevi, Ankara 2004, s. 89.

7. Tercüme eserler için sırasıyla yazarın adı ve soyadı, eserin adı, tercümanın adı ve soyadı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnek:

- Wilhelm Radloff, Türklerin Kökleri, çev. A. Ekinci-Y. Ünlü, C. III, Ankara 1999, s. 122.

- L. N. Gumilev, Hunlar, çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2003, s. 140.

8. Hazırlanan eserler için sırasıyla hazırlayanın adı ve soyadı, eserin adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır. Yazarla birlikte hazırlayanı olan eserler için yazarın adı ve soyadı, eserin adı, hazırlayanın adı ve soyadı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnekler:

- Mehmet Emin Efendi, İstanbul’dan Orta Asya’ya Seyahat, Haz. R. Akdemir, Ankara 1986, s. 124.

- İbn Fadlan, İbn Fadlan Seyahatnamesinden Seçmeler, Haz. Ramazan Şeşen, Bedir Yayınevi İstanbul 1975, s. 77.

9. İnternet bağlantısı ile elde edilen kaynağın ismi tırnak içerisinde olmalı ve sırasıyla yazar adı ve soyadı, kaynağın adı, web sayfasının adresi, erişim tarihi belirtilmelidir.

Örnek:

- Yasin Yusupcan, “Türk Kültürünün Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri”, http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi16/yusupcanyasin1367.pdf 20.10.2018 sa. 2351-2370.

10. Tekrarlanan atıflar için yazarın adı soyadı ve kaynağın kısa bilgisi yazılmalı ve sayfa numarası eklenmelidir.

Örnek:

Wilhelm Radloff, Türklerin Kökleri, s. 118.

Han Hanedanlığı Tarihi, s. 44.

W. Eberhard, “Orta Asya’da At Cinsleri ve…”, s. 163. şeklinde kısaltılarak kullanılmalıdır.

 

Ek ve Albümler

1. Resim, şekil ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır. Yazılar 11 punto ve italik olmalıdır.

2. Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.

3. Resim, şekil ve belgeler Kaynakça kısmından sonra bildiri metninin sonuna da eklenebilir

 

Kaynakça

1. Bildirinin sonunda kaynakça verilmelidir. Kaynakça eserin özelliğine arşiv kaynakları, kitaplar, makaleler, tezler, ansiklopedi maddeleri vb. isimler altında gruplandırılabilir.

2. Bu bölümde önce eser sahibinin soyadı sonra adı yer almalıdır. Kaynak ili ilgili diğer bilgiler “Dipnot” başlığı altında verilen kurallara göre sıralanmalıdır.

3. Kaynakça soyadların alfabetik sıralamasına göre düzenlenmelidir.

4. Kaynakçada sadece metin içinde kullanılan veya bilgi aktarılan eserler gösterilmelidir.

5. Kitap, tez, ansiklopedi ve dergi adları italik; makale veya ansiklopedi madde isimleri ise tırnak içinde düz olmalıdır.

Örnekler:

- ÖGEL, B. (1955). “Uygur Devleti’nin Teşekkülü ve Yükseliş Devri,” Belleten, XIX/75, s. 331-376.

- AHMETBEYOĞLU, Ali, Avrupa Hun İmparatorluğu, Yeditepe Yayınları, Ankara 2001.

- CAFEROĞLU, Ahmet, “Türk Onomastiğinde At Kültü”, Türkiyat Mecmuası, C. 10, İstanbul 1953.

6. Makalelerin ve ansiklopedi maddelerinin bulundukları yayım içerisinde hangi sayfalar arasında olduğu gösterilmelidir.

Örnekler:

- BAKIR, Abdulhalik, “Ortaçağ İslam Dünyasında Maden ve Maden Sanayi”, Belleten, 61/232, Ankara: 1997, s. 519-595.

- AKÜN, Ömer Faruk, “Mehmed Fuad Köprülü” İslam Ansiklopedisi, C. 28, İstanbul 2013, s. 471-486.


PAYLAŞ