Dr Öğretim Üyesi Ersin Karademir, Ar. Gör. Yılmaz Köprücü ve Öğr. Görevlisi Alperen Biçer tarafından yapılan değerlendirme oturumunu takiben sonuç bildirgesi Kurultay Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay BERBER tarafından okundu:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2020 yılında, Nisan veya Mayıs ayları içerisinde uluslararası katılımlı yapılması planlanan VIII. Gençlik Kurultayı'nın temasının belirlendiği sonuç bildirgesinde, geleceğin Türk Dünyası’nı şekillendirecek en kıymet verilmesi gereken topluluğun bugünün çocukları ve gençleri olması gerektiği belirtilerek aşağıdaki maddeler kamuoyuna ilan edilmiştir:

1. Kurultayda sunulan bildirilerin pek çoğu, Türk Dünyası’nın mevcut sorunlarına değinerek bu sorunların çözülmesine ışık tutacak yeni medeniyet inşasını ve bu konudaki eksiklerimizi ele almaktadır. 
2. Bu bağlamda bazı bildirilerde, Türk Dünyası’nın içtimaî ve siyasî yapısını ortaya koyacak devlet, iktidar, siyaset, ahlak, eğitim, felsefe, hukuk ile ilgili kavramlar vurgulanmıştır. 
3. Türk Dünyası’nın somut kültürel mirasları ile ilgili sunulan bildirilerde Türk tarihinde anayurt Anadolu ve Atayurt Türkistan olarak ifade edilen topraklar arasındaki kültürel devamlılık ortaya konulmuş, bu devamlılığın Türk medeniyeti açısından önemine vurgu yapılarak Türk kültür unsurlarına sahip çıkılması ve yaşatılmasının gerekliliği ifade edilmiştir.
4. Eğitim, hukuk, genel ahlak gibi konularda pek çok problemin yaşandığı ve bu problemlerin Türk milletinin geçmişi ile bağdaşmayan uygulamalara dönüştüğü günümüzde bu sıkıntılı sürecin nasıl atlatılabileceğine dair vurgu yapan tebliğlerden makam ve mevki sahiplerinin faydalanması gereği müzakere edilmiştir. 
5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinde YER ALAN devletlerdeki günümüz uygulamalarından hareketle hazırlanan bildirilerde, hukuk ve uluslararası ilişkilerin yerine değinilerek Türk milletinin geleceğine dair değerlendirmeler yapılmıştır. 
6. Gerek Gençlik Kurultayı’nın açılış konferansında gerekse oturumların ardından gerçekleştirilen müzâkerelerde; köklü mazisinin farkında olan, bu farkındalıkla Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Dünyası’nın geleceğine yön verebilecek, Türk Dünyası’nın sorunlarına çözüm üretebilecek, yer aldığı her görev ve sorumlulukta huzur, adalet, refah ve emniyet sağlamayı ilke edinecek, bilgili, millî ve manevî değerlerine saygılı nesillerin yetişmesi için millî bir eğitim sisteminin oluşturulmasının öncelik verilmesi gereken en önemli husus olduğu kanaati oluşmuştur.
7. Kurultay'ın; düzenlenme gayesine uygun bir şekilde, "Ocaklı gençleri bilimsel çalışmalarda bulunmaya teşvik etme ve Ocaklı gençleri Türk Dünyası ile bütünleştirme" amacına hizmet ettiği sonucuna varılmış ve Kurultaylarımızın devamına karar verilmiştir.
8. Günümüzde yaşanan problemlerin çözümlenmesi ve Türk medeniyetinin sağlam bir temel üzerinde inşası için bütün bu hususları ilke edinecek güçlü bir akademik yapıya ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu doğrultuda Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde oluşturulan Millî Mefkûre Mektebi çalışmalarının geliştirilmesi, buradan elde edilen birikimin Türk Ocağı Akademisi oluşturmak üzere değerlendirilmesi gerektiği kanaati oluşmuştur.
9. Bilindiği üzere 2019 yılı Milli Mücadele’nin 100. yılıdır. 2020 yılı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı olacaktır. Yakın tarihimizi değiştiren pek çok olayın bir asrı aştığı bu günlerde Türk Dünyası’nın yekvücut olması gerektiği, bunun için de Türk medeniyetinin kadim geçmişinden aldığı ilhamla, birleştirici ve bütünleştirici yeni bir ufuk belirlemesine ihtiyaç duyulduğu müşahede edilmiştir. 
Bütün bu değerlendirmeler neticesinde geleceğin Türk Dünyası’nı şekillendirecek en kıymet verilmesi gereken topluluğun bugünün çocukları ve gençleri olması münasebetiyle, Nisan-Mayıs ayları içerisinde uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilmesi planlanan VIII. Gençlik Kurultayı’nın “Türk Dünyası’nda Çocuk ve Gençlik” temasıyla düzenlenmesinin teklif edilmesi uygun görülmüştür.


PAYLAŞ