Sadettin BİLGİÇ

Memleketimizde son yıllarda Alevi Aydını olduklarını iddia eden vatandaşlarımızdan bir grup, Alevi Kurultayı yaptıklarını, kararlar aldıklarını ve aldıkları kararların başında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması kararı olduğunu açıklamıştır.

Bu kararı alırken, Semavi dinlerin kutsal kitaplarının nasıl yazıldığını, nasıl ortaya çıktığını lütfedip nasıl çıktığın tetkik etmişler midir? Tevrat’ın Hz. Musa’ya indirildiği ifade olunur. İncil, Hz. İsa’nın Yahudiler tarafında çarmıha gerilmesinden sonra, ashabı tarafından toplanmış ve yazılmıştır. Hıristiyanlık Ortodoks, Katolik ve Protestan mezheplerine bölünmüştür. Katolikler Vatikan’da Papalık, Rum Ortodokslar İstanbul’da Patriklik Etrafında toplanmışlardır. Her bir Protestan kolunun kilisenin papazlarını, Katolik kilisesinin papazlarını tayin ederler. Aynı durum Protestanlar içinde geçerlidir. Hiçbirinde cemaatler, biz bu işi yapacağız diyerek ortaya çıkamazlar

İslam dininin Kuran-ı Azimüşşanı Hazreti peygambere (SAS) efendimize inmiştir ve Ashab-ı Kirama nazil olduğu şekliyle yazdırılmış. Kuran-ı Kerim hazreti Osman(RA) tarafından toplattırılmıştır. Peygamber efendimizin Hadisleri ise Kuran-ı Kerim’in Peygamber efendimizin sünnetine rücu edilmesinden tefsir edilmesinin imkânsızlığının anlaşılmasından sonra, bir usul ve esas çerçevesinde, Hicri 1. asrın sonlarından itibarinden toplanmaya başlanmıştır. Hadislerin sıhhati Ravilerin peygamber efendimizin ilk halkasında olup olmamaları ve onların nakillerindeki iştirake göre tespit edilmektedir. Bugün rivayete dayalı hadislere göre İslamiyet’e yön vermek isteyenler bile türemiştir.

Hazreti peygamber (SAS) Kuran üzere yaşamış ve yaşatmıştır. Yaşanan bir Kuran tefsiri olarak hayatını sürdürmüş, Namaz, Oruç; Zekat ve Hac ibadetlerini bütün ümmetine farz ibadetler olarak takdim ve telkin etmiştir. Kuran’ a göre ve peygamber efendimizin Sünnetiyle amel edenlere Sünni denir.

Hazreti Peygamber’ den (SAS) hazreti Ebubekir, hazreti Ömer, hasreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimiz Ashap tarafından halife yapılmışlardır. Peygamber (SAS) efendimizin vefatından 150–200 yıl sonra, esasta bir farklılık olmadan, Ashabın nakillerine dayanarak bazı farklılıklar doğmuş ve Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbelî fıkıh mezhepleri ortaya çıkıştır.

Hz. Ali(RA) son halife, Peygamber (SAS) efendimizin damadı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin babasıdır. Hazreti Ali (RA) efendimiz, şehit edilmiştir. Oğlu Hazreti Hüseyin Kerbela ‘da şehit edilmiştir. Bütün İslam alemi; Sünnisiyle, Şiisiyle ve Alevisiyle Kerbela şehitlerine sahip çıkar ve Kerbela yası bütün ümmetin ortak yasıdır. İmam-ı Azam Hazretleri Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde, Hz Ali(RA) ve Kerbela şehitlerine sahip çıktığı için, uzun yıllarını zindanlarda geçirmiştir.

Bütün bu hakikatlere rağmen, anılan Kurultayda aydınlar, alevi köylerine Cami yapılmasına karşı çıkmışlardır. Yeri geldiği zaman Hacı Bektaşi-ı veli hazretlerine mürit oldukları iddiasında bulunan şahıslarda kendilerine göre, yeri gelince de, dergâhta ibadet edilmesine ve Müslüman ve Sünni olmalarına rağmen, camiyi reddetmektedir.

Gelgelelim Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması meselesine: Osmanlı döneminin tamamında, Osman Gazi’den Cumhuriyete kadar, Şeyhülislamlık ve Heyet-i Müşaveresi hep varoluştur. Müslüman ümmet arasında ihtilafa düşülmesini önlemek için kurulmuştur. 1924 Atatürk Şeyhülislamlığı Diyanet İşleri Başkanlığına çevirmiştir. Başkan ve Heyet-i Müşaveresi benimsenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı İl ve İlçelerin müftülerin kendi il ve İlçelerinin din adamları ve belediye meclisi üyeleri tarafından seçilen üç- dört adam arasından liyakatine göre tayin ederlerdi. Müftülerde vakıfların ve ailelerin yaptıkları camilerin Hatip ve İmamını seçerlerdi. Hiç kimse “ Camiyi biz yaptırdık. Hatip ve İmamlarını biz tayin ederiz” demezdi. Son tarihlerde bunu da istemeye başlamışlardır. 1961 yılından bu tarafa da Müftü, Hatip ve İmamların tayinlerini tamamen Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Dinler insanlık alemimde tefrikayı değil, tesanütü sağlamıştır. Ama son yıllarda kendilerine aydın diyip yazıp konuşanlar. Bu davranışları ile vatandaşlar arasında huzursuzluğu tahrik ettiklerinin hiçbir zaman farkına varamayacaklardır.

Dr Sadettin BİLGİÇ
Ulaştırma ve Milli Savunma Eski Bakanı


PAYLAŞ