Kürşad Burak

Türkiye’nin AB katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da düzenlenen Türkiye – AB Hükümetlerarası Konferans ile başlamıştır. Buna göre katılım müzakereleri 35 müzakere faslı üzerinde yürütülmektedir.

Katılım müzakerelerinin ilk aşamasını oluşturan tarama sürecinde 35 fasıldan 33’üne ilişkin olarak Brüksel’de 66 tarama toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her bir fasıl için önce AB Komisyonunun o fasla dair AB müktesebatını anlattığı “açıklayıcı” ve bilahare Türkiye’den giden heyetlerin o fasla dair mevzuatımızı anlattığı “ayrıntılı” tarama toplantıları yapılmıştır.

Tarama süreci 20 Ekim 2005 tarihinde başlamış ve 13 Ekim 2006 tarihinde sona ermiştir. Tarama süreci sonunda AB müktesebatı ile Türkiye’nin mevzuatının karşılaştırılması mümkün olmuştur.

AB Komisyonu, tarama toplantıları biten müzakere fasıllarında “tarama raporlarını” hazırlayarak AB Konseyi’ne sunmakta, sözkonusu “tarama raporu” AB Konseyi’nde 27 üye tarafından ele alındıktan sonra, varsa “açılış kriterlerini bildiren”, açılış kriteri yoksa “ülkemizi müzakerelere başlamaya davet eden” Dönem Başkanlığı mektubu ülkemize gönderilmektedir.

Dönem Başkanlığı’nın Türkiye’yi müzakerelere başlamaya davet eden mektubunun alınmasının ardından, Türkiye tarafından ilgili fasla ilişkin “Müzakere Pozisyon Belgesi” ilgili tüm kamu kurumlarının katkıları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanmakta ve Türkiye – AB Hükümetlerarası Konferansı’na sunulmaktadır. Bunu müteakip, AB Komisyonu AB’nin “Ortak Müzakere Pozisyonunu” hazırlayarak onay için AB Konseyi’ne sunmaktadır. AB Ortak Müzakere Pozisyonunun 27 üyenin onayını almasının ardından Türkiye – AB Hükümetlerarası Konferansı toplanmakta ve ilgili faslı müzakerelere açmaktadır.

AB Konseyi bu tarihe kadar 23 fasılda “açılış kriterlerini bildiren” veya “Türkiye’yi Müzakere Pozisyonu” sunmaya davet eden Dönem Başkanlığı mektuplarını Türkiye’ye sunmuştur.

Katılım müzakereleri çerçevesinde 2006 Haziran ayında “Bilim ve Araştırma” faslında müzakereler açılmış ve geçici olarak kapatılmıştır. 2007 Mart ayında “İşletme ve Sanayi Politikası” faslı, 2007 Haziran ayında da “İstatistik” ve “Mali Kontrol” fasılları müzakerelere açılmıştır. 2007 Aralık ayında “Tüketicinin ve Sağlığının Korunması” ve “Trans – Avrupa Şebekeleri” fasılları müzakerelere açılmıştır. 2008 Haziran ayında “Şirketler Hukuku” ve “Fikri Mülkiyet Hukuku” fasılları müzakerelere açılmıştır. Böylelikle, ilk kez açılış kriterleri olan iki fasıl müzakerelere açılmıştır. Keza açılış kriteri bulunan, “Sermayenin Dolaşımı” ve “Bilgi Toplumu ve Medya” fasılları ise 2008 Aralık ayında müzakerelere açılmıştır.

AB’nin katılım Ortaklığı Belgesinde gerek siyasi ve ekonomik kriterler, gerek müktesebata uyum konusunda yer alan kısa ve orta vadeli önceliklere cevap teşkil eden ve müzakere sürecinin yol haritası niteliğinde olan Ulusal Program 31 Aralık 2008 tarihinde ilan edilmiştir.

AB ülkelerinin 11 Aralık 2006 tarihinde yapılan Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde aldıkları karara göre, Türkiye Ankara Anlaşması’na Ek Protokol’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirene kadar, “Malların Serbest Dolaşımı”, “İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestisi”, “Mali Hizmetler”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Balıkçılık”, “Ulaştırma Politikası”, “Gümrük Birliği” ve “Dış İlişkiler” fasıllarında müzakereler açılmayacak; ayrıca diğer fasıllar da geçici olarak kapatılmayacaktır. Komisyon, Ek Protokole ilişkin yükümlülüklerin 2007, 2008 ve 2009 İlerleme Raporlarında izlenmesiyle görevlendirilmiştir. Bu karar 14 – 154 Aralık 2006 tarihli AB Zirvesinin sonuç bildirgesinde de onaylanmıştır.


PAYLAŞ