TÜRK DEVLETİ’NİN GELECEĞİ VE TÜRK MİLLETİNİN BİRLİĞİ İÇİN UYARIYORUZ!

Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde harcı olan Türk Ocakları olarak Cumhuriyet’imizin ikinci yüz yılına girerken ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından, seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, kurulacak hükûmetin ve oluşacak Meclis’in dikkat etmesi ve uyması gereken aşağıdaki hususları Büyük Türk Milleti ile paylaşmayı tarihî bir görev sayıyoruz:

 

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu fikri, Türk milliyetçiliğidir. Millî devlet ve üniter yapı, bu Cumhuriyet’in temelini teşkil eder. Bu milliyetçilik, temelde, Atatürk’ün “fikirlerimin babası” dediği Ziya Gökalp’ın, etnik ve mezhebî kimlikleri aşan, ortak kültüre ve ortak gelecek tasavvuruna dayalı kapsayıcı, içerici milliyetçilik anlayışıdır. Dolayısıyla Türk Devleti’nin millî devlet vasfı ve üniter yapısı, Anayasa’mızın değiştirilemez maddeleri ve Anayasa’daki vatandaşlık tanımı, kesinlikle tartışma konusu hâline getirilemez.

2. Türk siyaseti bölücülerin ipoteğinden kurtarılmalı; PKK, FETÖ, IŞİD, PYD gibi terör örgütlerinin devlet mekanizmalarına sızmasına, siyaset üzerinde etkili olmalarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. İdeolojik yönelimi ne olursa olsun bölücü ve yıkıcı örgütlerin uzantılarını, TBMM’de anahtar konuma getiren yöntem, behemehâl düzeltilmelidir.

3. Demokratik hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, temel hak ve özgürlükler konusundaki eksiklerimiz giderilmeli; siyasetçiler, kendilerini yargı yerine koyan açıklamalardan kesinlikle kaçınmalı ve bağımsız yargıya olan güvendeki aşınmayı önleyici tedbirler hayata geçirilmelidir.

4. Devlet ve ülke idaresinde liyakat ve adalet ilkelerinin gereklerine uyulmasına azami özen gösterilmeli, istişare ilkesinin doğal bir gereği olarak TBMM’nin itibarını güçlendirecek yapısal reformlar hayata geçirilmelidir.

5. Türk milletinin geleceği ve ülkemizin huzur ve refahına yönelik bir tehdit hâlini alan ve ülkemizin sosyal ve nüfus yapısını bozan sığınmacı ve düzensiz göçmen sorunu, en kısa zamanda çözülmelidir.

6. Ülkenin ve milletin geleceğinin güvencesi olan gençliğin eğitimine azami önem ve destek verilmesinin yanında, gençlerin geleceklerini ülke dışında aramalarına yol açan etkenlerin giderilmesi için gereken her türlü önlem alınmalıdır.

7. Din, vatan, bayrak gibi kutsal değerlerin siyaseten istismar edilmesinin manevi bünyede açtığı bozulmanın giderilmesi için bu alanda, toplumu köktenci ve sömürücü yapıların saldırısından kurtaracak çare ve önlemler ortaya konulmalı ve hızla hayata geçirilmelidir.

8. Türk Devleti’nin, Azerbaycan’dan Irak’ın kuzeyine, Suriye’nin kuzeyinden Doğu Akdeniz’e uzanan hat boyunca kuşatılmasına karşı izlenen millî siyasetten ödün verilmemelidir; bu bağlamda, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör devletçiği projesine karşı, kararlı tutum devam ettirilmelidir.

9. Dünyada yeni dengelerin oluştuğu, “Büyük Sıfırlama” adı altında küresel kapitalizmin egemenliğinin yeni bir şekilde biçimlendirilmeye çalışıldığı çağımızda, Türk dünyası olarak Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde kurulan işbirliklerini çeşitlendirerek geliştirmeli ve aramızdaki dayanışmayı güçlendirmeliyiz.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması ve millî iradenin tecellisine herkesin saygı duyması dileğiyle Büyük Türk Milleti’ne arz ederiz.

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ