190 Askeri Tıbbiyelinin Mektubu

190 Tıbbiyeli’nin 11 Mayıs 1327 [24 Mayıs 1911] Tarihli Mektubu
"Efendimiz,
Türk ırkının maarif mekteplerine hizmet ederek, istikbal-i içtimaisini temin emeliyle toplanmış 190 Askerî Tıbbiyeli namına zat-ı âlilerinize müracaat eyliyoruz.
Maksadımız, arz edeceğimiz şeylere dair fikr-i hakîmâne ve edîbânelerini istimzâcdır.
Türk kavmi, hayat-ı inkıraz yaşamaktadır. Buna seleflerimiz gibi lâkayt kalamayız. Hayat ebedî bir mücadeledir ve bu mücadelede muvaffakiyetin en büyük şartı, maarif ve mekteplerin galebesidir.
Bizler; kanun-ı tekâmüle riayet fikrinde musırr, ziraat, ticaret ve sanayi ile kazanılmış bir hâkimiyet-i içtimaiyeyi, kuru bir hâkimiyet-i siyasiyeye  tercih etmekteyiz.
Nesl-i müstakbel temiz olsun; meskeneti günah, faaliyeti ibadet bilsin. Müteşebbis, kavi  ve zî-servet olsun.
Böyle bir cemiyetin temel taşlarını âlî mekteplere müdavim Türk gencinin maddî-manevî fedakârlıklarıyla atacağız.
Bu babdaki mütalâa-i hakîmâne ve edîbânelerinizi istimzâc ederiz; iştirak-ı ilmî ve fiilîde bulunmalarını musırran temenni eyleriz; efendimiz.
190 Tıbbiyeli Türk evlâdı”