Türk Ocakları Derneği Genel Merkezi 45. Olağan Büyük Kurultayı, Türk Ocakları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 26.03.2019 tarih ve 6 sayılı kararına göre 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da, “Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu Söğütözü/Ankara” adresinde, aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı veya ertelendiği takdirde 04.05.2019 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul Üyelerimize saygı ile duyurulur.

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

Türk Ocakları Genel Başkanı

 

 

 

 

 

GÜNDEM:

1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

2. Divanın teşekkülü.

3. Genel Başkan’ın açış konuşması.

4. Türk Ocakları Armağanları’nın takdimi.

5. Protokol konuşmaları.

6. Faaliyet, Mali ve Denetim raporlarının okunması, ayrı ayrı müzakeresi ve ibrası.

7. Tüzük 14. madde “a” fıkrasının "Seçilmesini takip eden ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından, üye tam sayısının ekseriyetinin oyu ile bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel muhasip ve iki genel sekreter yardımcısı seçerek iş bölümü yapar; bu heyete başkanlık divanı denir." olarak düzeltilmesinin kabulü.

8. Tüzük 14. madde “ç” fıkrasındaki “Danışma Kurulu, Hars Heyeti ve Sanat Edebiyat kurullarının üyelerinin en az beşte biri üye şubelerden gelen teklifler arasından atanır.cümlesinin çıkartılmasının kabulü.

9. Türk Ocakları Derneğinin kamuya yararlı dernek olması ve bilanço esasına göre, 01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında bütçe hesap raporu çıkarılması nedeniyle, Dernek Tüzüğü’nün 24. maddesi “b” fıkrasının "Dernek’in Tüzük’te gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için yapılması planlanan çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre 3 aylık aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına verir. Dönem sonunda hazırlanacak rapor doğrudan Genel Kurul Başkanlığı’na sunulur." hükmünün "Dernek’in Tüzük’te gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için yapılması planlanan çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre 1 yıllık aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına verir. Dönem sonunda hazırlanacak rapor, doğrudan Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulur." şeklinde değiştirilmesinin görüşülmesi ve kabulü.

10. Türk Ocakları Derneği Şubelerinin üye kayıtlarının güncellenmesi, 01 Ekim 2018 tarih ve 30552 Sayılı Resmî Gazete’de yer alan Dernekler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereği, üyelerin DERBİS sistemine yasal süresi içinde girilmesi, DERBİS sisteminde kayıtlı olmayan kişilerin üye kabul edilmemesi, delege sayılarının DERBİS sisteminde kayıtlı üyeler üzerinden belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve kabulü.

11. Leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takiplerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin, meclislerinin, tapu dairelerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı, müdahil ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle Dernek’i temsile, hak ve menfaatlerini korumaya, dava açmaya iştirak talebinde bulunmaya, iştirake, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri reddetmeye, kabule, protesto, ihbarname ve ihtarname keşide etmeye, keşide edilenleri kabule ve bunlara cevap vermeye, tahkim veya hakem sözleşmesi yapmaya, yemin teklif etmeye, teklif edilen yemini kabule, iadeye veya redde, keşif talebinde bulunmaya, keşif taleplerini redde ve kabule, ihtiyati ve icrai tedbir ve yaptırmaya, icra edilmiş olan hacizleri kaldırmaya, vekil edeninin iflasını istemeye, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya veya bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ve arabuluculuğa başvurmaya ve arabuluculuk işlemlerinin tamamını yapmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takibe ve gerekli işlemleri yaptırmaya, murafaaya, temyiz-i davaya, istinaf yoluna başvurmaya, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabında cereyan edecek duruşmalara katılmaya, yargılamanın iadesini istemeye, hâkimin reddini istemeye, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaya, arabuluculuğa başvurmaya ve arabuluculuk aşamasında temsile, davanın tamamını ıslah isteminde bulunmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, ahzükabza, sulh ve ibraya, adli sicil kaydını almaya, bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİNİN görüşülmesi ve kabulü.

12. 2019-2021 yılları tahminî bütçesinin görüşülmesi ve kabulü.

13. Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi.

14. Dilek ve temenniler.

15. Kapanış.

 


PAYLAŞ