46. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

46. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

DERNEK YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 01 NİSAN 2022
KARAR NO       :  03       
Yönetim Kurulumuz, Dernek Başkanı Mehmet Öz’ün başkanlığında toplanarak;
Türk Ocakları Derneği’nin 46. Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 10.00’da Türkocağı Caddesi Osman Turan sk. No: 1 Balgat/Ankara Galip Erdem salonu adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Türkocağı sk. No:1 Resim ve Heykel Müzesi (Tarihî Türk Ocağı Binası) Türk Ocağı Salonu Altındağ/Ankara adresinde aynı gündem ile yapılmasına,
Yapılacak Genel Kurul toplantısı için Dernek Başkanınca Genel Kurul üyelerinin en az 15 gün önceden (gazete ilanı, yazılı bildirim, elektronik posta, SMS ile internet sitesi ve mahalli yayın araçlarından bir veya birkaçı ile) toplantıya çağrılmasına, 
Karar verilmiştir.    
GÜNDEM
1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
2. Divan Seçimi 
3. Genel Başkan’ın açış konuşması.
4. Protokol konuşmaları.
5. Faaliyet, Mali ve Denetim raporlarının okunması
6. Yönetim kurulu faaliyet ve Mali raporlarının ibrası.
7. T.C. Ankara Valiliği, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 74071012-477.01.02.02-E. 39496 sayılı yazısı incelenmiş olup, Tüzüğümüzün 30. Maddesinin “Şube Olağan Genel Kurulu üç yılda bir Ocak ayı içerisinde ve Merkez Genel Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplanır. İlan edilen gün çoğunluk olmazsa, ikinci toplantı katılanların iştiraki ile yapılır. Başkanın açılışından sonra kurulan Divan, müzakereleri idare eder. Şube Genel Kurul toplantıları hakkında, işbu tüzükte belirtilmemiş olan hususlar hakkında Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır." olarak düzeltilmesi istenilmiştir. Tüzüğümüzün 30. Maddesinin bu şekilde düzeltilmesinin kabulü. 
8. 2022-2024 yılları tahminî bütçesinin görüşülmesi ve kabulü.
9. Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi.
10. Dilek ve temenniler.
11. Kapanış.