X.GENÇLİK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

X.GENÇLİK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

X. GENÇLİK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ İLAN EDİLDİ

Türk Ocakları Eskişehir şubesi, şehrimizin
hamiyetperver insanlarının katkıları ile “Millî Mefkûre
Mektebi” adı altında bir eğitim akademisi modeli
oluşturmanın gayreti içerisindedir. Bu doğrultuda; ilki 2007
yılında yapılan Gençlik Kurultayı’nın onuncusu,
Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen “Yeni Medeniyetin
İnşasında Türk Gençliği ve Türk Düşüncesi” temasıyla 10
Haziran 2023 Cumartesi günü Türk Ocakları Eskişehir
Şubesi’nin bulunduğu konakta gerçekleştirilmiştir.
X. Gençlik Kurultayı’nda din, eğitim, felsefe, hukuk,
tarih, sosyoloji gibi farklı alan ve konularla ilgili toplam 17
tebliğ sunulmuştur. Oturumların tamamlanması ardından
Türk Ocakları Eskişehir Şubesi yönetim kurulu üyeleri
Prof. Dr. Kemal BİÇERLİ, Doç. Dr. Volkan MARTTİN
Öğretmen Yüksel Kayın ve Doç. Dr. Oktay Berber’in
kurultayda sunulan bildirileri değerlendirmesi neticesinde,
aşağıda belirtilen hususların katılımcılara ve kamuoyuna
ilan edilmesine karar vermiştir.

1. Kurultayda sunulan bildirilerde genel itibariyle Türk
düşüncesi ve Türk medeniyeti kavramlarının dayandığı
temel ilkeler genel itibarıyla ele alınmış, bu ilkelerin
rehberliğinde hareket ederek yeni medeniyeti inşa etme
zaruretine vurgu yapılmıştır.
2. Bu bağlamda bazı bildirilerde, Türk gençliğinin karşı
karşıya olduğu sorunlar üzerinde durulmuş, bu
sorunların aşılmasında Cumhuriyetimizin yüz yıllık
birikiminden ilham alınmasının gerekliliğine
değinilmiştir.
3. Bazı bildirilerde millî kimlik kavramı, bu kavram
üzerinde çalışmaları bulunan önemli şahsiyetler ve

günümüzde yapılan tartışmalar değerlendirilmiştir. Bu
bağlamda son yıllarda özellikle anayasa tartışmaları
yapılırken Türk, Türklük, Türk milleti gibi kavramları
tartışmaya açanların olduğu görülmektedir. Söz konusu
kavramlar bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi
kucaklayan; tarih, kültür, fikir ve amaç birliğini temel
alan kavramlardır ve tartışılmasına asla müsaade
edilmemelidir.
4. Son yıllarda milletimizin yaşadığı pek çok felâkette bilgi
ve aklın geri planda bırakılmasından kaynaklanan
birikmiş sorunların etkili olduğu kanaatindeyiz. Sorunları
kabul etmemek, akıl, bilim ve liyakati bir kenara
bırakmakla herhangi bir çözüm üretilemeyeceği
ortadadır. Bu itibarla, daha önceki kurultaylarda da
vurgulandığı üzere günübirlik, gelecek tasavvurundan
yoksun politikaları bir kenara bırakmak; eğitim
sisteminde, hukukta ve siyasette millî bir bilinçle hareket
etmek bir seçenek değil, zorunluluktur.
5. Kurulduğu 1912’den bu tarafa 111 yılı geride bırakan,
Cumhuriyetimizin en köklü kuruluşlarından biri olan
Türk Ocaklarının bünyesinde oluşturulan mektep
çalışmalarının Türk Dünyası’nın geleceği için çözüm
üretebilecek bir şekle dönüştürülebilmesi için
ilköğretimden lisansüstü eğitime kadar bir akademiye
ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu doğrultuda bilgi ve tecrübeye
sahip yetişmiş insanımızın, iş dünyasının hamiyetperver
mensuplarının ve söz sahibi siyasetçilerimizin bir araya
getirileceği topyekûn bir seferberlik vaktidir.
Bütün bu değerlendirmeler neticesinde Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün “fikirlerinin babası” olarak
nitelendirdiği Ziya Gökalp’ın ölümünün 100. yılı olması
münasebetiyle 2024 yılı içerisinde, Mayıs-Haziran aylarında
gerçekleştirilmesi planlanan XI. Gençlik Kurultayının,

düşünce dünyamızın büyük şahsiyetlerinin fikirlerini daha
iyi anlamak, yeniden yorumlamak amacıyla “Büyük Türk
Düşünürleri” temasıyla düzenlenmesinin teklif edilmesi
uygun görülmüştür.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.