TÜRK OCAKLARI ARAMA VE KURTARMA (TOAK) EKİBİNDE GÖREV ALMAK İSTEYENLERE DUYURULUR

TÜRK OCAKLARI ARAMA VE KURTARMA (TOAK) EKİBİNDE GÖREV ALMAK İSTEYENLERE DUYURULUR

Türk Ocakları Arama ve Kurtarma Ekibinde görev almak isteyen, TOAK Yönergesi 9. Maddesinde (EK.1) aranan şartları taşıyan ve Ankara’da ikamet eden üyelerimizin, TOAK Yönergesi 10. Maddesinde (EK.2) istenen belgeler ile birlikte 15 TEMMUZ 2024 Pazartesi Saat:23.59’a kadar müracaatlarını aşağıda belirtilen e-posta adresine yapmaları gerekmektedir.
Müracaatlar sonrasında mülakat tarihleri belirlenecektir.

İletişim:
E-Posta : toak@turkocaklari.org.tr
GSM: 0 543 306 93 99

EK: 1
Madde 9 - TOAK Arama Kurtarma Gönüllülerinde Aranan Özellikler

a) 18 yaş üzerinde olmak.
b) Türk Ocakları Derneği üyesi olmak.
c) Sağlık durumu çalışmalara ve seyahatlere uygun olmak.
ç) Arama ve kurtarma işinin doğasına uygun şekilde, bedenen ve ruhen güçlü bir bünyeye sahip olmak.
d) Her canlının yaşama hakkına saygı duymak.
e) Bütün arama kurtarma faaliyetlerinde, hesap verebilme ilkelerine uymak.
f) Grup çalışmasına yatkın olmak.
g) Yönerge’nin 13. maddesinin 1. fıkrası “d” bendinde belirtilen suçlara ilişkin adli sicil kaydı bulunmamak. (d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına veya Devlet’in güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, uyuşturucu madde kullanma, imal ve ticareti suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişiler.)
ğ) Stres yönetimi açısından kendini yetiştirmiş olmak.

EK:2
Madde 10- TOAK Ekibinde yer alacak gönüllülerden istenen bilgi ve belgeler

a) Üye Katılım Beyannamesi (AFAD tarafından, akreditasyon için istenen ve “Kentsel Arama ve Kurtarma Kılavuzu”nda” yer alan beyanname).
b) Sağlık raporu ve beyanı.
c) SPAS belgesi (Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi Müstahaklık Belgesi).
ç) Adli sicil belgesi.
d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
e) Adres bilgisi.
f) İletişim bilgileri (GSM, e-posta).
g) Pasaport bilgisi (Pasaport türü, numarası, geçerlilik tarihi).
ğ) Sürücü Belgesi fotokopisi.